Virksomhedsoplysninger m.m.

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem advokatfirmaet Paul C. Jepsen og klienten, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i forbindelse med.

Forretningsbetingelserne giver endvidere oplysninger iht. Servicedirektivet.

1. Generelle oplysninger:

Navn: Advokatanpartsselskabet Paul C. Jepsen (CVR 33 77 85 11)
Adresse: Nr. Bjertvej 138, 6000 Kolding
Tlf.: 75 52 04 22 Fax: 75 52 04 96

Mail: info@advokatpj.dk

Bank: Klientkonto: Reg.nr. 7040 Kontonr. 11 55 44 8

2. Advokater:

Advokatfirmaets advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at advokatfirmaet og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

3. Modtagelse af sagen:

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi om der foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, bistår vi med henvisning til en anden advokat.

Advokatfirmaet er - i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder - underlagt reglerne i "hvidvaskloven", lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Formålet med hvidvaskloven er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokatfirmaer er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet. Dette udmøntes primært ved, at vores klienter vil blive mødt med krav om at skulle udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum 3 år efter sagens afslutning.

4. Depositum:

Medmindre andet aftales i den enkelte sag, f.eks. hvis der er givet retshjælpsdækning eller fri proces, opkræver advokatfirmaet et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først, når depositum er indbetalt. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler.

5. Behandling og afslutning af sagen mv.:

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet.

Karakteren og omfanget af den juridiske bistand, der skal ydes af advokatfirmaet, aftales løbende med klienten.

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med sagen, tilhører advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt mellem advokatfirmaet og klienten.

Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter i mindst 3 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

6. Salær:

Advokatfirmaet fastsætter salæret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokatfirmaets ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet samt det opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, f.eks. tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende.

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver advokatfirmaet efter anmodning fra klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede salær. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast salær og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

I forbrugerforhold giver vi de ovenfor beskrevne oplysninger om salærets størrelse mv., uanset om klienten anmoder herom.

 

   7. Afregning mv.:

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt a conto afregning hvert kvartal. I enkelte sager, f.eks. sager, der har "ligget stille" i en længere periode, kan dette udgangspunkt fraviges, således at der i stedet afregnes efter en længere periode. I korterevarende sager afregnes der normalt ved sagens afslutning. I retssager afregnes der som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med a conto afregninger henholdsvis afsluttende afregninger efter, at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, som klienten betror advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

8. Fortrolighed:

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

9. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring:

Advokatfirmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring hos CNA Insurance Company Ltd., Hammerensgade 6, 1267 København V, police: DKFL013558

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for den leverede rådgivning er for advokatfirmaet begrænset til et beløb på maksimalt kr. 2 mill. pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i ét kalenderår, kan ikke overstige kr. 2 mill.

Hvor advokatfirmaet yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme opgave, således at advokatfirmaets erstatningsansvar over for samtlige klienter i anledning af samtlige mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb på maksimalt kr. 2 mill. i alt. Tilsvarende anses klienterne i relation til ansvarsbegrænsningen for at være én klient.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til, ligesom advokatfirmaet ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

9. Lovvalg og værneting:

Alle tvister mellem advokatfirmaet og klienten afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.

Gældende fra 1. august 2012


Advokatfirmaet Paul C. Jepsen

Nr. Bjertvej 138
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 04 22
Fax. 75 52 04 96

Cookie- og privatlivspolitik
Programmeret og hosted af nordicweb